ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนดรุณวิทยากร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

                     โรงเรียนบ้านกุดหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

 

ผู้วิจัย            นางมณฑิรา  หลักคำ

ตำแหน่ง       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่วิจัย          2556

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานที่ 7 ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามภารกิจ  ประการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2)เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดหวาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกุดหวาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action  Research: PAR)  ตามแนวคิดของเคมมิส  และแมกแท็กการ์ด  (Kemmis  and  McTaggart)  ดำเนินการศึกษา  วงรอบ  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ1) การวางแผน (Planning) 2)การปฏิบัติ (Action) 3)การสังเกต  (Observation)  และ4)การสะท้อนผล  (Reflection)กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาบุคลากร คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ  2)การศึกษาเอกสาร 3)การศึกษาดูงาน 4)การนิเทศติดตามผล  โดยมีผู้วิจัย  และกลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  14  คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  จำนวน 30 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง(Purposive  Sampleเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบทดสอบ  แบบบันทึก  การสังเกต  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบบันทึกการนิเทศ  และแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคสามเส้า  (Triangulation) จัดกลุ่มของข้อมูลตามความมุ่งหมาย ตรวจสอบแบบหลายมิติและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูล  แล้ววิเคราะห์เชิงพรรณนาและนำเสนอข้อมูลในเชิงบรรยาย 

                      ผลการวิจัยพบว่า

                      1.  ผลการดำเนินงานพัฒนาในวงรอบที่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ  2)  การศึกษาเอกสาร และ 3)  การศึกษาดูงาน ผู้วิจัยวัดความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรมโดยใช้แบบทดสอบ จำนวน  20 ข้อ พบว่า คะแนนหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย ( µ= 18.71)  คิดเป็นร้อยละ 93.55  เปรียบเทียบเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า  การศึกษาเอกสาร  และการศึกษาดูงานทำให้บุคลากรโรงเรียนบ้านกุดหวายมีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ครู นักเรียน มีการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้รายมาตรฐานมากขึ้น  

                2.  ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ดำเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การนิเทศติดตาม  แนวทางการนิเทศเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย  ผู้ร่วมวิจัย  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศได้แก่  แบบสอบถาม  แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 แบบนิเทศ  พบว่า  บุคลากรโรงเรียนบ้านกุดหวายสามารถดำเนินงานตาม มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ได้คุณภาพระดับดีมาก (µ= 4.36) แสดงว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เมื่อพิจารณาการดำเนินงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ  8 ประการ  ได้คุณภาพระดับดีมาก (µ= 4.48)  บุคลากรมีความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกุดหวาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจมาก(µ=4.39)  คิดเป็นร้อยละ 87.80

                       สรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกุดหวาย  เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่ จ.ชัยภูมิ 
      นักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยากร  เป็นตัวแทน  สพป.สร.1  เข้าแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ  โรงเรียนบ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556 ...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ปี 2556 ...
 กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปี 2556 ...
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ...